Algemene voorwaarden van

Bouwbedrijf D. de Graaff B.V.


Industrieweg 5, 3738 JW te Maartensdijk


(AS 100-12 14)Artikel 1: Toepasselijkheid - definities
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van ons en op al onze overeenkomsten van opdracht en koop/verkoop die wij met u sluiten.
 2. Als (een deel van) een bepaling nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.
 3. Bij een afwijking tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op vervolg- of deelopdrachten, na- of deelbestellingen.
 5. Alle bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn zowel geschreven voor onze zakelijke opdrachtgevers/kopers als voor consumenten. Wij gebruiken de term “consument”, wanneer een bepaling een afwijking/aanvulling bevat die alleen geldt voor consumenten. Een “consument” is: een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.
 6. Verder gebruiken wij in deze algemene voorwaarden de volgende termen:
  1. aanbod: ieder aanbod van ons, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte;
  2. schriftelijk: per brief, e-mail, fax of iedere andere vorm van communicatie die hiermee gelijk gesteld kan worden, zoals WhatsApp-berichten;
  3. documenten: zowel fysieke als digitale documenten, bijvoorbeeld door u of ons te maken of verstrekken berekeningen, schetsen, ontwerpen, tekeningen, rapporten, adviezen e.d.;
  4. informatie: zowel genoemde documenten als overige (mondelinge) gegevens;
  5. opdracht: een opdracht tot het verrichten van (bouw)werkzaamheden;
  6. zaken: de door ons te leveren bouwmaterialen en overige zaken. Als een bepaling specifiek gaat over bouwmaterialen, gebruiken wij deze term.

 

Artikel 2: Aanbod - prijzen en tarieven
 1. Tenzij wij in/bij ons aanbod een geldigheidstermijn vermelden, betreft dit een vrijblijvend aanbod. Een vrijblijvend aanbod mogen wij uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw aanvaarding nog herroepen.
 2. Een samengesteld aanbod verplicht ons niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie/zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs/vergoeding.
 3. Als wij ons aanbod baseren op uw informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mogen wij de opgegeven prijzen, tarieven en/of termijnen hieraan aanpassen.
 4. Ons aanbod en onze prijzen/tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe/vervolgopdrachten of nabestellingen.
 5. Aan u getoonde of verstrekte monsters, modellen en voorbeelden, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal of op onze website zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.
 6. De verstrekte monsters, modellen en voorbeelden blijven ons eigendom. Zodra wij dit vragen, retourneert u deze aan ons. De kosten van retournering zijn voor uw rekening.
 7. Als wij kosten maken ten behoeve van ons aanbod, mogen wij deze kosten aan u doorberekenen. Wij informeren u dan op voorhand.
 8. Onze in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, kosten voor het aanvragen van vergunningen, kosten voor het doen van een KLIC-graafmelding bij het kadaster op grond van de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) en declaraties van ingeschakelde derden.
 9. Als wij na het sluiten van de overeenkomst te maken krijgen met (kost)prijsverhogende omstandigheden, mogen wij de met u overeengekomen prijzen/tarieven hieraan aanpassen. (Kost)prijsverhogende omstandigheden zijn in ieder geval wijzigingen in wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen, wijzigingen in de prijzen van benodigde bouwmaterialen of wijzigingen in tarieven van ingeschakelde derden.
 10. Bent u een consument en betreft het een prijs- of tariefwijziging binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst? Dan mag u de overeenkomst binnen 5 werkdagen na onze melding van de wijziging ontbinden. Ontbinding geschiedt door een aan ons gerichte schriftelijke verklaring.

 

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst
 1. De overeenkomst komt tot stand nadat u ons aanbod heeft geaccepteerd. Als uw acceptatie afwijkt van het aanbod, komt de overeenkomst pas tot stand nadat wij schriftelijk met de afwijkingen hebben ingestemd.
 2. Wij zijn pas gebonden aan:
  1. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
  2. mondelinge afspraken;
  3. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst; nadat wij dit schriftelijk aan u hebben bevestigd of zodra wij - zonder uw bezwaar - met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken zijn begonnen.

 

Artikel 4: Inschakelen van derden
 1. Wij mogen leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.
 2. Als wij met door u ingeschakelde derden moeten samenwerken, overlegt u met ons over het aanwijzen van een hoofdverantwoordelijke en de onderlinge taakverdeling.

 

Artikel 5: Verplichtingen - informatie
 1. U zorgt ervoor dat:
  1. u alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie (waaronder vergunningen, ontheffingen, beschikkingen e.d.) tijdig aan ons verstrekt;
  2. wij op de overeengekomen datum en tijd toegang krijgen tot de werklocatie en deze locatie voldoet aan de geldende wettelijke (veiligheids-)eisen;
  3. de werklocatie in een zodanige staat is dat wij onze werkzaamheden ongehinderd kunnen verrichten/voortzetten;
  4. door u ingeschakelde derden ons niet belemmeren of vertraging veroorzaken bij de uitvoering van onze overeenkomst;
  5. wij tijdig gelegenheid krijgen voor de aanvoer, opslag of afvoer van (bouw)materialen en hulpmiddelen;
  6. wij op de werklocatie kosteloos kunnen beschikken over de door ons gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit (krachtstroom), gas en water. Verloren arbeidsuren als gevolg van uitval van deze voorzieningen zijn voor uw rekening;
  7. wij vrije toegang hebben tot toiletten en schaftlokalen/kantines;
  8. op de werklocatie voldoende voorzieningen aanwezig zijn voor afval, zoals bouw- en chemisch afval;
  9. wij onze gereedschappen e.d. op de werklocatie kunnen opslaan/opbergen zonder dat beschadiging of diefstal kan plaatsvinden;
  10. op de werklocatie kosteloos de door ons/onze onderaannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn;
  11. u ons vóór aanvang van de werkzaamheden informeert over de ligging van (eigen en inpandige) kabels, leidingen e.d. die niet vallen onder de WIBON;
  12. u ons direct informeert als de ligging van de kabels, leidingen e.d. die wel onder de WIBON vallen, is gewijzigd of mogelijk afwijkt van de bij het Kadaster bekende gegevens.
 2. U garandeert dat de aan ons verstrekte informatie correct en volledig is en vrijwaart ons voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het onjuist/onvolledig zijn van deze informatie.
 3. Wij houden alle informatie die wij bij het sluiten/uitvoeren van de overeenkomst van of over u krijgen geheim. Wij geven deze informatie alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Wij verwerken informatie die valt onder de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) conform de AVG en melden eventuele inbreuken op de beveiliging van de informatie ook conform de AVG.
 5. U bent aansprakelijk voor verlies, diefstal en overige schade aan de gereedschappen e.d. die wij tijdens de uitvoering van de overeenkomst bij u hebben opgeslagen. Hieronder valt ook schade door onvolkomenheden, mankementen e.d. op de werklocatie.
 6. Wij mogen kosteloos naam-aanduidingen en reclame op de werklocatie/aan het werk aanbrengen.
 7. Voldoet u niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen of uw overige verplichtingen uit de overeenkomst/deze algemene voorwaarden? Dan mogen wij de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat u wel aan uw verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen (bijvoorbeeld schade) die hieruit voortvloeien zijn voor uw rekening en risico.
 8. Als u uw verplichtingen niet nakomt en wij niet direct nakoming verlangen, tast dit ons recht niet aan om later alsnog nakoming van u te vragen.

 

Artikel 6: Levering - termijnen - voortgang en uitvoering overeenkomst
 1. Wij spannen ons in de overeengekomen prestatie/zaken tijdig te leveren, maar overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Komen wij onze verplichtingen niet (tijdig) na? Dan moet u ons bij schriftelijke ingebrekestelling nog een redelijke termijn gunnen voor nakoming.
 2. Als er vertraging ontstaat bij de aanvang, voortgang of oplevering van de werkzaamheden of de overeengekomen levering van zaken doordat:
  1. wij niet tijdig alle noodzakelijke informatie van u ontvangen;
  2. wij niet tijdig een overeengekomen (vooruit)betaling van u ontvangen;
  3. er sprake is van overige omstandigheden die voor uw rekening en risico komen; hebben wij recht op een redelijke verlenging van de overeengekomen termijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.
 3. Bespoedigen wij de uitvoering van de overeenkomst op uw verzoek? Dan mogen wij de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten aan u doorberekenen.
 4. Wij mogen de overeenkomst in delen uitvoeren en iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk of periodiek factureren.
 5. Als wij een overeenkomst in fasen uitvoeren, mogen wij de uitvoering van onderdelen die bij een volgende fase horen opschorten, totdat u de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor uw rekening.
 6. Het risico voor te leveren zaken gaat op u over zodra de zaken ons pand/terrein verlaten of wij u informeren dat u de zaken kunt afhalen.
 7. Verzending of transport van de zaken is voor uw rekening en risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de verzending/het transport.
 8. Bent u een consument? Dan gaat het risico voor de zaken op u over zodra u of een door u aangewezen derde de zaken ontvangt. Wijst u zelf een vervoerder aan? Dan gaat het risico op u over bij ontvangst van de zaken door deze vervoerder. Verzending of transport is voor uw rekening.
 9. Zijn de te leveren zaken bouwmaterialen, dan gelden de bepalingen van het hierna opgenomen artikel “Bouwmaterialen” wat betreft het risico voor deze bouwmaterialen.
 10. Wij mogen te leveren zaken en voor de uitvoering van de overeenkomst aangeschafte bouwmaterialen voor uw rekening en risico opslaan, wanneer wij de zaken niet kunnen leveren, u de zaken niet afhaalt of wij de werkzaamheden niet kunnen verrichten en de oorzaak hiervan in uw risicosfeer ligt. Wij geven u een redelijke termijn waarbinnen u ons de gelegenheid geeft alsnog te leveren, de werkzaamheden alsnog te verrichten of u de zaken alsnog afhaalt.
 11. Blijft u na deze redelijke termijn in gebreke met uw (afname-)verplichting? Dan bent u per direct in verzuim. Wij mogen de overeenkomst - door een aan u gerichte schriftelijke verklaring -geheel/gedeeltelijk ontbinden, de bestelde zaken en aangeschafte bouwmaterialen aan derden verkopen en al vervaardigde documenten vernietigen, zonder dat wij uw eventuele schade, rente en kosten moeten vergoeden. Ook tast dit ons recht niet aan op vergoeding van onze (opslag-)kosten, schade en winstderving of ons recht alsnog nakoming van u te vragen.
 12. Bij de uitvoering van de overeenkomst houden wij rekening met de hiervoor relevante wettelijke voorschriften, vergunningen en (overige) beschikkingen van overheidswege. De kosten voor het naleven hiervan zijn voor uw rekening.
 13. Indien aan de orde, wijzen wij u op onvolkomenheden, fouten, gebreken, eventuele problemen e.d. in/bij de door of namens u:
  1. verstrekte informatie;
  2. voorgeschreven/gewenste technieken, werkwijzen e.d.;
  3. gegeven aanwijzingen;
  4. ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwmaterialen e.d.; voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken, problemen e.d. relevant zijn voor onze prestatie en wij hiermee bekend zijn of redelijkerwijs kunnen zijn.
 14. Wij informeren u ook over de gevolgen voor overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen:
  1. bij door u gewenste wijzigingen in een bestelling/opdracht;
  2. als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat wij deze - door onvoorziene omstandigheden - niet op de overeengekomen wijze kunnen uitvoeren. Wij overleggen met u over een mogelijke gewijzigde uitvoering. Maken voornoemde omstandigheden de uitvoering onmogelijk? Dan hebben wij in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden/leveringen en door ons gemaakte kosten.
 15. U controleert ieder conceptdocument dat wij aan u voorleggen en geeft zo spoedig mogelijk uw reactie hierop. Indien nodig, passen wij het concept aan en leggen dit nogmaals ter goedkeuring aan u voor. Wij kunnen u daarbij vragen iedere pagina van de definitieve versie voor akkoord te paraferen of hiervoor een schriftelijke akkoordverklaring te ondertekenen. U mag de documenten pas gebruiken na dit akkoord. Als wij goedgekeurde documenten nog moeten wijzigen, geldt dit als meerwerk en mogen wij de hieruit voortvloeiende meerkosten aan u doorberekenen.
 16. Als een overeengekomen oplevertermijn is uitgedrukt in werkdagen, dan betekent “werkdagen”: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van erkende nationale feestdagen.
 17. Werkdagen waarop wij gedurende minimaal 5 uur niet kunnen werken door omstandigheden die niet aan ons te wijten zijn, worden als onwerkbaar beschouwd. Hetzelfde geldt voor halve werkdagen waarop wij gedurende minimaal 2 uur niet kunnen werken. De gevolgen hiervan - zoals vertragingen in de oplevering of kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden - zijn voor uw rekening.
 18. Als de oplevering moet plaatsvinden op een dag die geen werkdag is, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.

 

Artikel 7: Meer- en minderwerk
 1. Wij komen meer- en minderwerk schriftelijk met u overeen. Wij zijn pas gebonden aan mondelinge afspraken nadat wij deze schriftelijk aan u hebben bevestigd of zodra wij - zonder uw bezwaar - met de uitvoering hiervan zijn begonnen.
 2. Wij mogen - naast de kosten voor extra materialen, uren e.d. - 6% over het meerwerk aan u berekenen als vergoeding voor de algemene kosten (overheadkosten) die het meerwerk voor ons met zich meebrengt.
 3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt in ieder geval plaats bij wijziging van de:
  1. overeenkomst of de voorwaarden van uitvoering;
  2. bedragen van stelposten;
  3. verrekenbare hoeveelheden.
 4. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aanneemsom zijn begrepen en waarop wij de in de overeenkomst nader omschreven uitgaven in mindering brengen, bijvoorbeeld een stelpost voor de aanschaf van bouwmaterialen. De overeenkomst vermeldt waarop iedere stelpost betrekking heeft.
 5. Als wij uitgaven ten laste brengen van een stelpost, rekenen wij met een prijs die bestaat uit de door ons gemaakte kosten verhoogd met een aannemersvergoeding van 10%.
 6. Heeft een stelpost alleen betrekking op het aanschaffen van bouwmaterialen? Dan zijn de kosten voor het verwerken van die bouwmaterialen in de aanneemsom begrepen en brengen wij deze niet in mindering op een stelpost. Deze verwerkingskosten verrekenen wij alleen met een stelpost als deze kosten door de invulling die aan die stelpost wordt gegeven hoger zijn dan waarmee wij redelijkerwijs rekening moesten houden.
 7. Heeft een stelpost betrekking op zowel het aanschaffen als het verwerken van bouwmaterialen? Dan zijn de verwerkingskosten niet in de aanneemsom begrepen en verrekenen wij deze kosten altijd afzonderlijk met die stelpost.
 8. Zijn in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden opgenomen en wijken deze af van de hoeveelheden die nodig zijn om het werk daadwerkelijk tot stand te brengen? Dan verrekenen wij de uit die afwijking voortkomende meer- of minderkosten met u. Dit geldt niet voor aangeschafte materialen die door het overeengekomen minderwerk overbodig zijn geworden. Deze materialen mogen wij nog altijd aan u doorberekenen.
 9. Wij mogen uw verzoek tot meer- of minderwerk weigeren wanneer dit gevolgen kan hebben voor de kwaliteit van de verrichte/te verrichten werkzaamheden of leveringen.
 10. Tenzij wij anders overeenkomen, verrekenen wij meer- en minderwerk bij de eindafrekening met u. Als daarbij het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mogen wij bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij u in rekening brengen. Dit geldt niet als het minderwerk op ons verzoek is.

 

Artikel 8: Opneming - goedkeuring - oplevering
 1. Tijdig voordat wij ons werk afronden, nodigen wij u schriftelijk uit voor de opneming van dit werk. Het doel van de opneming is beoordelen of wij aan onze verplichtingen uit de overeenkomst hebben voldaan. U moet deze opneming zo spoedig mogelijk - maar uiterlijk binnen 5 werkdagen na afronding van het werk - uitvoeren. U verricht de opneming in onze aanwezigheid.
 2. Als u de opneming niet binnen genoemde termijn uitvoert, geven wij u schriftelijk nog een termijn van maximaal 5 werkdagen. Voldoet u weer niet aan ons verzoek? Dan wordt ons werk geacht door u te zijn goedgekeurd op de vijfde werkdag na dit herhaalde verzoek.
 3. U informeert ons binnen 5 werkdagen na de opneming schriftelijk of u het werk goed- of afkeurt. Een afkeuring onderbouwt u schriftelijk. Daarbij geeft u ons de mogelijkheid de geconstateerde gebreken binnen een redelijke termijn te verhelpen.
 4. Vernemen wij niet binnen 5 werkdagen van u? Dan wordt ons werk geacht door u te zijn goedgekeurd op de vijfde werkdag na de opneming of zoveel eerder als u het werk al vóór deze dag in gebruik heeft genomen.
 5. Schakelt u derden in voor werkzaamheden die van invloed (kunnen) zijn op een behoorlijk gebruik van ons werk? Dan is dit geen reden voor een latere goedkeuring of een afkeuring als deze werkzaamheden nog niet zijn verricht/beëindigd bij voltooiing van ons werk.
 6. De dag van oplevering is de dag waarop het werk conform dit artikel door u is goedgekeurd of geacht wordt te zijn goedgekeurd.
 7. Constateert u binnen een met u overeengekomen onderhoudstermijn kleine gebreken die wij eenvoudig kunnen herstellen? Dan zijn ook deze gebreken geen reden tot onthouding van uw goedkeuring aan ons werk, tenzij de gebreken een ingebruikneming van het werk belemmeren. Wij herstellen de in de onderhoudstermijn geconstateerde gebreken zo spoedig mogelijk. Bij gebreke van een overeengekomen termijn, geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen na oplevering.
 8. Constateert u na de oplevering/onderhoudstermijn nog gebreken, onvolkomenheden e.d.? Dan gelden hiervoor de bepalingen van het klachtartikel.

 

Artikel 9: Schorsing - opzegging - beëindiging van het werk in onvoltooide staat
 1. U mag de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk schorsen. Moeten wij hierdoor maatregelen treffen of extra werkzaamheden verrichten, dan zijn de kosten hiervan voor uw rekening. U vergoedt ook de schade die wij hierdoor lijden, zoals al voor de opschortingsperiode gereserveerde uren.
 2. Als de schorsing langer dan 14 dagen duurt, hebben wij recht op betaling van:
  1. het al uitgevoerde deel van het werk;
  2. de al op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte - maar al wel door ons betaalde - bouwmaterialen.
 3. Als de schorsing langer duurt dan 1 maand, mogen wij het werk in de onvoltooide staat beëindigen. In dat geval rekenen wij conform lid 5 of lid 6 met u af.
 4. Schade die tijdens de schorsing ontstaat aan het werk is voor uw rekening, tenzij wij deze schade redelijkerwijs hadden kunnen voorzien en u hierop hadden moeten wijzen.
 5. U mag de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opzeggen. Wij hebben dan wel recht op de aanneemsom, vermeerderd met kosten die wij als gevolg van het niet voltooien van het werk moeten maken en verminderd met kosten die ons door de opzegging bespaard blijven. U ontvangt hiervoor een gespecificeerde eindafrekening.
 6. Als de overeengekomen vergoeding afhankelijk is van door ons te maken kosten, berekenen wij bij opzegging onze vergoeding aan de hand van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en onze winstderving.
 7. Kunnen wij het werk niet meer uitvoeren doordat het object (bijvoorbeeld het gebouw) waarop/waarin/waaraan het werk wordt verricht tenietgaat zonder dat dit aan ons kan worden toegerekend? Dan hebben wij toch recht op een evenredig deel van de overeengekomen vergoeding. Is er bij het tenietgaan van het object sprake van opzet of bewuste roekeloosheid aan uw kant? Dan hebben wij recht op een bedrag berekend conform lid 5 of lid 6.

 

Artikel 10: Bouwmaterialen
 1. Alle door ons te leveren bouwmaterialen zijn van de hiervoor overeengekomen of gebruikelijke kwaliteit. Ze zijn geschikt voor het overeengekomen doel en voldoen aan de tussen ons overeengekomen eisen of - bij gebreke hiervan - aan de hieraan in redelijkheid te stellen eisen.
 2. Wij geven u de mogelijkheid de bouwmaterialen - eventueel aan de hand van een monster - te keuren voordat wij deze verwerken. De keuring vindt plaats als de bouwmaterialen op de werklocatie aankomen. Is dit niet mogelijk? Dan vindt de keuring zo spoedig mogelijk na aankomst plaats, mits dit geen vertraging oplevert voor het werk. Wij mogen bij de keuring aanwezig zijn. Stelt u zelf bouwmaterialen ter beschikking? Dan worden deze bouwmaterialen geacht door u te zijn goedgekeurd.
 3. U mag de bouwmaterialen door derden laten keuren. Dit geschiedt voor uw rekening, tenzij de bouwmaterialen terecht worden afgekeurd. In dat geval zijn de kosten voor onze rekening.
 4. Bij afkeuring van de bouwmaterialen mag u eisen dat een - in onderling overleg getrokken, door ons beiden gewaarmerkt en verzegeld - monster wordt bewaard van die bouwmaterialen. Dit recht hebben wij ook.
 5. Bouwmaterialen die wij leveren zijn voor ons risico tot het moment van oplevering van het werk.
 6. Bouwmaterialen die u of een derde namens u levert, zijn voor ons risico vanaf het moment dat deze bouwmaterialen op de werklocatie aankomen. U informeert ons tijdig over het moment van levering, zodat wij eventueel noodzakelijke maatregelen kunnen nemen.
 7. U bent zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van uit het werk komende (bouw)materialen die u wilt behouden. Alle andere (bouw)materialen voeren wij af.

 

Artikel 11: Klachten
 1. U controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en meldt eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen, fouten, defecten, afwijkingen in aantallen e.d. op de vrachtbrief/begeleidende bon. Bij gebreke van een vrachtbrief/begeleidende bon meldt u deze klachten binnen 2 werkdagen na ontvangst schriftelijk aan ons. Meldt u deze klachten niet tijdig? Dan worden de zaken geacht in goede staat door u te zijn ontvangen en conform de overeenkomst te zijn.
 2. Overige klachten over de geleverde zaken meldt u direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn - schriftelijk aan ons. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor uw risico.
 3. Klachten over verrichte werkzaamheden meldt u ook direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen de hiervoor overeengekomen termijn - schriftelijk aan ons. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor uw risico. Komen wij geen termijn overeen? Dan geldt een termijn van 3 maanden na oplevering. Bij gebreke van een tijdige klacht, worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
 4. Meldt u een klacht niet tijdig? Dan kunt u geen beroep doen op een overeengekomen garantie.
 5. Klachten schorten uw betalingsverplichting niet op.
 6. Het vorige lid geldt niet voor consumenten.
 7. U stelt ons in staat de klacht te onderzoeken en geeft ons alle hiervoor relevante informatie. Is voor het onderzoek retourzending noodzakelijk of moeten wij de klacht ter plaatse onderzoeken? Dan is dit voor uw rekening, tenzij uw klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. U draagt altijd het verzend-/transportrisico.
 8. Retourzending vindt plaats op een door ons te bepalen wijze en - indien mogelijk - in de originele verpakking/emballage.
 9. Geen klachten zijn mogelijk over:
  1. onvolkomenheden in/eigenschappen van zaken die inherent zijn aan de aard van de materialen waaruit de zaken vervaardigd zijn;
  2. in de branche geaccepteerde kleine - onderlinge - afwijkingen wat betreft opgegeven hoeveelheden, afmetingen, gewichten, aantallen, kleuren, structuren e.d.;
  3. verkleuringen en ondergeschikte kleurafwijkingen van hout, bakstenen, cement e.d.;
  4. zaken die na ontvangst door u zijn gewijzigd of be- of verwerkt.

 

Artikel 12: Garanties
 1. Wij voeren de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in onze branche geldende normen uit, maar geven geen verdere garantie dan wij uitdrukkelijk met u overeenkomen.
 2. Wij staan tijdens de garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde.
 3. Bij het gebruik van voor een opdracht benodigde bouwmaterialen baseren wij ons op informatie van de fabrikant/leverancier over de eigenschappen hiervan. Geeft de fabrikant/leverancier voor deze bouwmaterialen of voor (overige) geleverde zaken een garantie? Dan geldt deze garantie op dezelfde wijze tussen ons. Wij informeren u hierover.
 4. Wilt u de zaken gebruiken voor een ander doel dan het gebruikelijke doel? Dan garanderen wij alleen dat de zaken hiervoor geschikt zijn als wij dat schriftelijk aan u bevestigen.
 5. U kunt geen beroep doen op de garantie zolang u de voor de zaken/werkzaamheden overeengekomen prijs of vergoeding nog niet heeft voldaan.
 6. Het vorige lid geldt niet voor consumenten.
 7. Beroept u zich terecht op een overeengekomen garantie? Dan hebben wij de keuze uit kosteloos herstel of kosteloze vervanging van de zaken, het alsnog - kosteloos en op de juiste wijze - uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel een terugbetaling van/korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Als er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.
 8. Bent u een consument? Dan mag u altijd kiezen voor kosteloos herstel/kosteloze vervanging van de zaken of het alsnog - kosteloos en op de juiste wijze - uitvoeren van de werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet van ons kan worden gevraagd. In dit laatste geval mag u de overeenkomst - door een aan ons gerichte schriftelijke verklaring - ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs/vergoeding vragen.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid
 1. Buiten de uitdrukkelijk met u overeengekomen garanties of door ons gegarandeerde resultaten/kwaliteitseisen, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Wij zijn alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en geleden verlies, vertragingsschade (waaronder aan u berekende boetes wegens een vertraging in de oplevering), personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. U neemt alle noodzakelijke maatregelen om de schade te voorkomen of beperken.
 4. Als wij aansprakelijk zijn, is onze schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat onze verzekeraar in het voorkomende geval uitkeert. Komt het niet tot een uitkering of valt de schade niet onder een door ons gesloten verzekering? Dan is onze schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken en/of de verrichte werkzaamheden.
 5. Al uw aanspraken op een vergoeding van geleden schade verjaren in ieder geval 6 maanden nadat u bekend bent met/had kunnen zijn met de door u geleden schade en ons dus hiervoor had kunnen aanspreken.
 6. In afwijking van het vorige lid geldt voor consumenten een termijn van 1 jaar.
 7. Als wij onze werkzaamheden/leveringen verrichten aan de hand van door/namens u verstrekte informatie - zoals door u zelf uitgevoerde berekeningen, metingen e.d. -, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze informatie.
 8. Stelt u (bouw)materialen voor verwerking beschikbaar? Dan zijn wij verantwoordelijk voor een correcte verwerking, maar niet voor de deugdelijkheid van deze (bouw)materialen.
 9. Wij zijn nooit aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door of namens u uitgevoerde werkzaamheden/leveringen.
 10. U vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden als wij conform de WIBON graafwerkzaamheden tijdig bij het Kadaster melden en de graafwerkzaamheden zorgvuldig uitvoeren, maar er hierbij toch schade ontstaat aan boven- of ondergrondse netten en netwerken.
 11. U bent aansprakelijk voor alle gevolgen - en vrijwaart ons voor aanspraken van derden - als na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt, dat de werklocatie, het werk of de hieruit afkomstige bouwmaterialen verontreinigd is/zijn.
 12. Wij zijn niet aansprakelijk - en u kunt geen beroep doen op de toepasselijke garantie - als de schade ontstaat door:
  1. uw ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met het doel van het (op)geleverde of gebruik in strijd met de door/namens ons verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;
  2. uw ondeskundige bewaring (opslag) van de zaken;
  3. ondeskundig/onvoldoende onderhoud van de zaken of ondeskundige/onjuiste installatie of montage van de zaken door u of een door u ingeschakelde derde;
  4. aantasting/veroudering van de zaken door van buiten komende invloeden anders dan invloeden waartegen de zaken normaliter bestand zouden moeten zijn;
  5. normale slijtage, erosie of corrosie;
  6. fouten, onvolledigheden, gebreken e.d. in de door/namens u aan ons verstrekte of voorgeschreven informatie (zoals in uw eigen berekeningen) of (bouw)materialen;
  7. uw aanwijzingen of instructies;
  8. of als gevolg van een keuze van u die afwijkt van ons advies of wat gebruikelijk is;
  9. of doordat door/namens u (reparatie-)werkzaamheden of wijzigingen/bewerkingen aan het (op)geleverde zijn uitgevoerd, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.
 13. In de in het vorige lid genoemde situaties bent u volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart u ons voor aanspraken van derden.
 14. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan onze opzet of bewuste roekeloosheid of als de beperkingen in strijd zijn met dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen. Alleen in deze gevallen vrijwaren wij u voor aanspraken van derden.

 

Artikel 14: Betaling
 1. Wij mogen altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling aan u vragen.
 2. Tenzij wij anders overeenkomen, betaalt u binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum. De juistheid van de factuur staat vast als u niet binnen deze betaaltermijn bezwaar maakt.
 3. Heeft u binnen de betaaltermijn niet (volledig) betaald? Dan bent u aan ons een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand rekenen wij daarbij als volle maand. Wat betekent deze cumulatieve maandrente? In de eerste maand na het verstrijken van de betaaltermijn berekenen wij de rente over de hoofdsom. In iedere daaropvolgende maand dat u niet betaalt, berekenen wij de rente over de hoofdsom vermeerderd met de al in de voorgaande maand(en) opgebouwde rente.
 4. Bij consumenten berekenen wij een vertragingsrente van 6% per jaar, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.
 5. Als uw betaling na aanmaning alsnog uitblijft, mogen wij u bovendien buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
 6. Aan consumenten geven wij bij aanmaning minimaal een termijn van 14 dagen na ontvangst van deze aanmaning om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan zijn de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument:
  1. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
  2. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
  3. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
  4. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
  5. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom. Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.
 7. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mogen wij de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
 8. Blijft uw betaling uit? Dan mogen wij de overeenkomst - door een aan u gerichte schriftelijke verklaring - ontbinden of onze verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat u alsnog betaalt of ons hiervoor een deugdelijke zekerheid geeft. Wij hebben dit opschortingsrecht al voordat u in verzuim bent met uw betaling, als wij dan al gegronde redenen hebben om aan uw kredietwaardigheid te twijfelen.
 9. Ontvangen betalingen brengen wij eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en hierna op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij u bij de betaling schriftelijk meldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 10. U mag onze vorderingen niet verrekenen met tegenvorderingen die u op ons meent te hebben. Dit geldt ook als u (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 11. Het vorige lid geldt niet voor consumenten.

 

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle zaken die wij aan u leveren, blijven ons eigendom totdat u aan al uw betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 2. Deze betalingsverplichtingen betreffen niet alleen de koopprijs van de zaken, maar ook onze vorderingen:
  1. voor verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden;
  2. wegens een toerekenbare tekortkoming van u, zoals een schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. U mag zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust niet verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.
 4. U informeert ons direct, als derden stellen dat zij eigendoms- of andere rechten hebben op de zaken.
 5. Zolang u over de zaken beschikt, bewaart u deze zorgvuldig en als ons identificeerbaar eigendom.
 6. U zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zijn meeverzekerd. U geeft ons op ons verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 7. Handelt u in strijd met dit artikel of doen wij om een andere reden een beroep op ons eigendomsvoorbehoud? Dan mogen wij/onze werknemers uw terrein betreden en de zaken terugnemen. Dit tast onze rechten op het - door een aan u gerichte schriftelijke verklaring - ontbinden van de overeenkomst of een vergoeding van onze schade, gederfde winst en rente niet aan.

 

Artikel 16: Intellectuele eigendomsrechten
 1. Tenzij wij anders overeenkomen, zijn wij de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op of voortkomen uit de door ons geleverde of vervaardigde werken/zaken/documenten. Alleen wij mogen deze rechten uitoefenen.
 2. Dit betekent - onder meer -, dat u de door ons geleverde/vervaardigde:
  1. documenten niet mag gebruiken buiten de context van de overeenkomst, niet mag vermenigvuldigen, niet aan derden mag geven en derden hierin geen inzage mag geven;
  2. werken, zaken of onderdelen hiervan niet mag namaken, wijzigen, reproduceren e.d.; zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 3. Verstrekt u documenten of bestanden aan ons? Dan garandeert u dat deze documenten of bestanden geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. U bent aansprakelijk voor schade die wij door dergelijke inbreuken lijden en vrijwaart ons voor aanspraken van deze derden.

 

Artikel 17: Retentierecht
 1. Wij mogen de (verdere) oplevering van het werk opschorten en/of u de toegang tot het werk ontzeggen indien - en gedurende de periode dat - u:
  1. de al gefactureerde werkzaamheden en leveringen inzake het werk niet (volledig) heeft voldaan;
  2. andere opeisbare vorderingen die wij op u hebben niet (volledig) heeft voldaan.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade - van welke aard dan ook - die voortvloeit uit het door ons uitgeoefende retentierecht.

 

Artikel 18: Faillissement - beschikkingsonbevoegdheid e.d.
 1. Wij mogen de overeenkomst - door een aan u gerichte schriftelijke verklaring - ontbinden op het tijdstip waarop u:
  1. in staat van faillissement wordt verklaard of hiervoor een aanvraag is gedaan;
  2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  5. op andere wijze de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) uw vermogen verliest.
 2. U informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 19: Overmacht
 1. Als wij jegens u tekortschieten in het nakomen van onze contractuele verplichtingen, kan ons dit niet worden toegerekend als er sprake is van overmacht.
 2. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht aan onze zijde:
  1. oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen of dreiging van deze/vergelijkbare omstandigheden;
  2. verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen;
  3. bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, cybercriminaliteit, stakingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d.;
  4. door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import- en export belemmerende maatregelen, een (tijdelijk) gebrek aan de benodigde bouwmaterialen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.
 3. Bij overmacht mogen wij de overeenkomst - door een aan u gerichte schriftelijke verklaring - ontbinden of onze werkzaamheden/leveringen aanpassen of voor een redelijke termijn opschorten. Wij hoeven dan geen schadevergoeding aan u te betalen.
 4. Treedt de overmachtssituatie in nadat wij de overeenkomst al gedeeltelijk hebben uitgevoerd? Dan hebben wij wel recht op vergoeding van de al uitgevoerde werkzaamheden/leveringen.

 

Artikel 20: Toepasselijk recht - bevoegde rechter
 1. Op onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Wij leggen geschillen voor aan de rechter die bevoegd is in onze vestigingsplaats. Daarnaast behouden wij ook altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in uw vestigings- of woonplaats.
 3. Als consument mag u altijd kiezen voor de wettelijk bevoegde rechter, ook als wij voor een andere rechter kiezen. U informeert ons dan binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding over uw keuze.
 4. Als u gevestigd/woonachtig bent buiten Nederland, mogen wij het geschil ook voorleggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar u gevestigd bent/woont.

 


Datum: 16 november 2020